منطق درس اول

حجم فایل : 458.0 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 22
بنام خدا منطق
درس اول دانش آموز عزیز:
شما در این درس با وجه تمایز و برتری انسان بر سایرموجودات آشنا خواهید شد. همچنین با تعریف علم شده منطق آشنا
و خواهیددانست فراگیری منطق چه اهمیتی دارد. در ادامه خواهید دانست که چرا ارسطو را کشف کننده و تدوین کننده علم منطق می دانند و نه ابداع کنندۀ آن.

آیا اندیشیده اید چرا انسان اشرف مخلوقات است؟
امامعیاری که در طول تاریخ دربارۀ ملاک برتری انسان تکرار شده و عمومیت یافته قدرت تفکر و اندیشه است که در کتابهای منطق از آن به «نطق» یاد می کنند. مقصود از نطق در منطق سخن گفتن نیست، بلکه مقصود تفکر و تعقل است که در سخن گفتن تجلی می کند و خود را نشان می دهد. و مهمترین فعالیت روح انسان «تفکر» یا همان ناطق بودن است همان گونه که چشم و قلب و سایر اعضای بدن شما بدون تصمیم گیری شما کارمی کنند و اراده شما بر کارکرد طبیعی آنها هیچ اثری ندارد، تفکر کردن نیز کار کرد طبیعی ذهن شماست و شما چه بخواهید و چه نخواهید فکر می کنید. اما همان گونه که یک پزشک با آگاهی ای که نسبت به کارکرد قلب و سایر اعضای بدن دارد باعث می شود تا بهتر از اعضای بدن خود استفاده کند و آنها را سالم نگه دارد. دانش منطق نیز با کشف قواعد و قوانین حاکم بر دنیای تفکر بهره برداری بهتر از این فرایند طبیعی ذهن را به ما می آموزد. اکنون با توجه به آگاهی ای که کسب کردیم می توانیم تعریفی از علم منطق ارائه دهیم. منطق دانشی است که طرز کار ذهن را در عمل تفکر تشریح می کند تا انسان با آگاهی از طرز کار ذهن بهتر بتواند از آن استفاده کند. از مجموع دانسته هایمان تاکنون فهمیدیم که منطق از ذات انسان سرچشمه می گیرد و هیچ کس ابداع کننده منطق نیست همان گونه که هیچ کس ابداع کننده طرز کار قلب نیست. پس نقش ارسطو در علم منطق چیست؟
ارسطو:
1- طرز کار خدادادی ذهن را کشف کرد.
2- آنرا مدون (تدوین) نمود.
3- به دیگران نشان داد که ذهن چگونه فعالیت می کند و چطور به اشتباه می افتد.
4- چگونه می توان برخی از این اشتباهات را جبران کرد.
حال با توجه به مطالب ارائه شده باید گفت که ارسطو کاشف و تدوین کننده قواعد منطق است نه ابداع کننده و طراح آن. همان گونه که نیوتن کاشف جاذبه زمین است نه سازنده آن. از آنجا که ارسطو اولین کسی بود که این توانایی ذهن را کشف نمودوقواعدآنرا تدوین کرداو لقب به معلم اول را داده اند


پایان...